به زودی بعد از 4 سال تعطیلی میهن سایبر دوباره افتتاح خواهد . اما به یک شیوه جدید